0624242708 info@verhuisme.nl

Algemene Voorwaarden

h

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Informatieplicht verhuizer en klant
 4. De offerte
 5. De Overeenkomst
 6. Verhuisprijs
 7. Verzekering inboedel
 8. De betaling
 9. Wijzigingen van de overeenkomst bij het verhuizen
 10. Annuleren en Opzeggen
 11. Verplichtingen van de verhuizer
 12. Gevaarlijke zaken of stoffen
 13. Douaneformaliteiten
 14. Aansprakelijkheid van de verhuizer
 15. Aansprakelijkheid van de klant
 16. Schademelding
 17. Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
 18. Klachten
 19. Toepasselijk recht
Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
Klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst ;**
Verhuizer: de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;
Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;
Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
Inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel wordt gerekend geld en geldswaardig papier;
Consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk;
Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96 BW.
** Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten. Als de opdrachtgever zijn betalingsplicht niet nakomt is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, verhuizingen binnen een gebouw, op, verhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, en op, verhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen Nederland plaats hebben. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op internationale verhuizingen. Partijen kunnen overeenkomen deze voorwaarden voor andere verhuizingen te laten gelden.

Artikel 3. Informatieplicht verhuizer en klant
 1. De verhuizer dient de verhuisafstand, het volume en (indien nodig) het gewicht van de verhuisgoederen te schatten;
 2. De verhuizer stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (het soort woning, welke etage, aanwezigheid van een lift, aan- en afvoerwegen, en dergelijke).
 3. De verhuizer stelt de klant ten aanzien van de verhuisgoederen en de verhuizing tijdig ervan in kennis dat:
  1. partijen kunnen overeenkomen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de verhuizer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel;
  2. de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de verhuizing kan vaststellen.
 4. De klant stelt de verhuizer ten aanzien van de verhuisgoederen en de verhuizing tijdig in kennis van:
  1. alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of bedrijfsuitrusting oplevert;
  2. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en of van buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van bijzondere waarde als edelstenen, edelmetaal, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens enz.;
  3. andere zaken en omstandigheden die voor de verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing. Bijvoorbeeld een opengebroken stoep voor het huis op de dag van verhuizen.
Artikel 4. De offerte
 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
 2. In de offerte worden ieder geval vermeld:
  1. de door de verhuizer te verrichten werkzaamheden
  2. de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);
  3. de wijze van betaling;
  4. en voor zover bekend: de datum, het aanvangstijdstip en een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachtte duur van de verhuizing.
 3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.
Artikel 5. De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 1. zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de verhuizer te accepteren;
 2. indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;
 3. zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de verhuizer ter verhuizing ter beschikking stelt.
Artikel 6. Verhuisprijs
 1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:
  1. een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in de tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;
  2. een na de uitvoering van de opdracht te berekenen prijs op basis van een vooraf overeengekomen tarief per kilometer en/of volume en/of per uur;
  3. een maximumprijs, indien onzekere factoren de bepaling van een vaste prijs niet mogelijk maakt;
 2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de verhuizer, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
  1. het vervoer inclusief het laden en het lossen van de verhuisgoederen;
  2. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
  3. handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. De verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
  4. de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 7 lid 2.
 3. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen zijn in de verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douane kosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
 4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de verhuizer volgens deze voorwaarden andere kosten verschuldigd is, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door de verhuizer te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan de verhuizer en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door de verhuizer zullen worden verricht.
 5. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen heeft de verhuizer recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.
Artikel 7. Verzekering inboedel

 

 1. Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat:
  1. schadevaststelling vind plaats op basis van dagwaarde bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde, op basis van marktwaarde worden vergoed, voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde. De schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is.
  2. indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport gedurende drie jaar.
  3. herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen vind plaats, nadat tussen de klant en de verhuizer c.q. de schade-expert of de verzekeraar overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.
Artikel 8. De betaling
 1. Betaling van de verhuisprijs vind plaats in contanten op het moment dat de verhuizer de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert, tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door de verhuizer. Contante betaling omvat ook bijschrijven van het verschuldigde bedrag op een door de verhuizer aangegeven bank- of girorekening op het moment van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Indien aan de verhuizer bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. De verhuizer is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter.
 3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.
 4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De verhuizer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum nog steeds niet is betaald, is de verhuizer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.
Artikel 9. Wijzigingen van de overeenkomst bij het verhuizen
 1. De klant mag de verhuizer verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de verhuizer niet verstoren. De klant moet de verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de verhuizer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
 2. Als de verhuizer door omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
  1. nieuwe instructies vragen aan de klant, of
  2. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.
Artikel 10. Annuleren en Opzeggen
 1. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de verhuizer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
 2. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat de verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met in achtneming van lid 3 van dit artikel aan de verhuizer worden meegedeeld.
 3. De opzegging geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
 4. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 van deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs.
Artikel 11. Verplichtingen van de verhuizer.
 1. De verhuizer is verplicht:
  1. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
  2. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien.
Artikel 12. Gevaarlijke zaken of stoffen
 1. Als de klant aan de verhuizer gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de verhuizer inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de verhuizer de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
Artikel 13. Douaneformaliteiten

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:

 1. de verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
 2. de klant dient de verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid van de verhuizer
 1. De verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
  1. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
  2. de gebrekkigheid van het materieel, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaart of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevind;
  3. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;
  4. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade.
  1. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
  2. het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;
  3. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de verhuizer, indien hij conform artikel 3 lid 4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
  4. de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gegaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de verhuizer heeft overhandigd;
  5. het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.
 2. De verhuizer is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
 3. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
Artikel 15. Aansprakelijkheid van de klant
 1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de verhuizer lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 3 lid 4, 12 en 13 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
 2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de verhuizer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 10 van kracht.
Artikel 16. Schademelding

Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan de verhuizer te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbevelingen beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij de verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de verhuizer niet binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

Artikel 17. Schadevergoeding bij aansprakelijkheid

 

 1. De verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
 2. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.
Artikel 18. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verhuizer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.